Zašto DNK Lab

Bez obzira što raspolažemo savremenom opremom vode?e biotehnološke kompanije, želimo da istaknemo ?injenicu da je opremljenost laboratorije samo jedan od faktora neophodnih za dobijanje pouzdanih rezultata laboratorijskih ispitivanja, dok pravilno tuma?enje rezultata zahteva mnogo više od kratke obuke za rukovanje aparatima. Ponosni smo što su ?lanovi našeg tima priznati stru?njaci koji su specijalizovano znanje i višedecenijsko iskustvo sticali u eminentnim evropskim laboratorijama (Velika Britanija, Francuska, Belgija, Nema?ka, Italija) i prestižnim zdravstvenim centrima u Srbiji.

Tako?e, isti?emo da je od presudnog zna?aja da se laboratorijske analize, a posebno geneti?ke analize, rade u odgovaraju?em kontekstu, onda kada zaista imaju klini?ki zna?aj. Naši stru?njaci ?e svakom pacijentu na razumljiv na?in objasniti šta ta?no odre?ena analiza predstavlja, zbog ?ega je potrebno da se ona izvrši, kakvi su mogu?i ishodi testiranja, a nakon ura?ene analize ?e protuma?iti nalaz i ukoliko je potrebno uputiti pacijenta na lekara odgovaraju?e specijalnosti radi eventualnog le?enja. U našoj laboratoriji su saveti geneti?ara i biohemi?ara uvek dostupni i besplatni.

Aktivno se usavršavamo, prou?avamo literaturu i u?estvujemo na nau?nim skupovima u zemlji i inostranstvu, pratimo trendove i preporuke relevantnih institucija u oblasti molekularne dijagnostike, kontinuirano implementiramo nove metode i proširujemo paletu analiza, pružaju?i pristupa?ne laboratorijske usluge vrhunskog kvaliteta stanovništvu, lekarskim ordinacijama i partnerskim laboratorijama u zemlji i regionu.