Metode i analize

Laboratorija DNK LAB raspolaže kapitalnom opremom vode?e biotehnološke kompanije Applied Biosystems (dva Real-Time PCR aparata i genetski analizator – aparat za kapilarnu elektroforezu), i organizovana je u skladu sa postulatima dobre laboratorijske prakse.

Prvi korak u molekularno-geneti?koj analizi je izdvajanje (izolacija) nukleinskih kiselina – DNK i RNK – iz razli?itih bioloških uzoraka (krv, urin, brisevi, tkiva…), a dalja obrada je bazirana na PCR metodi koja obezbe?uje brzinu, visoku osetljivst i izuzetnu preciznost.

PCR (‘lan?ana reakcija polimeraze’) je tehnika kojom se ciljano umnožavaju regioni DNK koji su od interesa za datu analizu.

Real Time PCR (PCR u ‘realnom vremenu’) zasniva se na obeležavanju specifi?nih regiona DNK fluorescentnim bojama, što nam omogu?ava da rezultate pratimo dok PCR reakcija još traje (u ‘realnom vremenu’), a zahvaljuju?i fluorescentnom zapisu koji ostaje zabeležen u softveru nakon Real Time PCR reakcije nije potrebna nikakva dalja laboratorijska obrada uzoraka. Ovo dodatno skra?uje vreme za dobijanje kona?nog rezultata analize, pove?ava osetljivost analize i otklanja mogu?nost greške. Dodatno, Real Time PCR tehnikom mogu?e je izvršiti i kvantifikaciju – odredjivanje ta?nog broja nekog gena, ili genomskih kopija nekog organizma, u ispitivanom uzorku.

Na genetskom analizatoru može se vršiti npr. analiza DNK profila u cilju potvr?ivanja o?instva: prvo se obavlja PCR umnožavanje regiona DNK od interesa koriš?enjem fluorescentno obeleženih prajmera, a zatim razdvajanje umnoženih fluorescentno obeleženih DNK fragmenata kapilarnom elektroforezom, nakon ?ega se pristupa softverskoj obradi rezultata. Tehnikom kapilarne elektroforeze vrši se i sekvenciranje DNK – odre?ivanje ta?nog redosleda nukleotida – ?ime dobijamo informaciju da li na testiranom regionu DNK postoje promene (mutacije).

Analize

Izdvajamo iz ponude