ČESTA PITANJA

 

Jedan od klju?nih faktora za dobijanje preciznih i pouzdanih rezultata laboratorijskog ispitivanja je adekvatna priprema pacijenta za uzorkovanje. Kako bi rezultati analiza imali dijagnosti?ki zna?aj i bili pravilno interpretirani neophodno je da pacijent prati instrukcije za pripremu koje dobije u laboratoriji, a ukoliko na bilo koji na?in odstupi od instrukcija veoma je važno da tome obavesti osoblje laboratorije.

 

Priprema za uzimanje uzoraka krvi

 • Za ve?inu analiza, uzimanje uzoraka krvi je potrebno obaviti ujutru, 12 sati nakon poslednjeg obroka.
  Unos hrane pre va?enja krvi dovodi do porasta koncentracije velikog broja parametara (glukoza, trigliceridi, holesterol, gvož?e, mokra?na kiselina i drugo), a može i ometati odre?ivanje nekih drugih parametara.
 • Pove?an unos te?nosti dan pre uzorkovanja (oko 2L dnevno vode) olakšava sam proces va?enja krvi.
 • Ukoliko pacijent uzima neku terapiju (insulinske preparate, hormonsku terapiju, antikoagulantnu terapiju i druge lekove) preporuka je da se krv vadi u jutarnjim ?asovima pre uzimanja terapije, uz obaveznu konsultaciju sa lekarom koji je terapiju propisao.
 • Potrebno je obavestiti tehni?ara na prijemu laboratorije i ako se koriste vitaminski preparati ili dijetetski suplementi, jer primena istih može uticati na rezultate analiza.
 • Važno je da dan pre i neposredno pre va?enja krvi pacijent nema intenzivnu fizi?ku aktivnost (izbegavati odlazak u teretanu i vežbanje), jer to uti?e na pove?anje vrednosti nekih enzima kao što su CK, LDH i drugi.
 • Pojedine analize zahtevaju mirovanje 20-30 minuta pre va?enja krvi i uzorkovanje mora biti u ta?no odre?eno vreme (npr. prolaktin i kortizol).

Priprema za uzimanje mikrobioloških uzoraka

 • Urin za urinokulturu
  Uzorak je najbolje uzimati ujutru nakon ustajanja. Najpre treba oprati genitalije, a zatim u sterilnu posudu sakupiti srednji mlaz urina. Urin treba odmah transportovati u laboratoriju, a ukoliko pacijent nije u mogu?nosti to da uradi u roku od pola sata uzorak treba da ?uva u frižideru.
  Sterilna posuda za prikupljanje urina se može kupiti u apoteci ili dobiti u laboratoriji.
 • Brisevi
  Bris grla bi trebalo uzimati ujutru pre pranja zuba ili uzimanja hrane i pi?a, a ako se uzorak uzima tokom dana razmak izme?u uzimanja hrane i uzimanja brisa grla treba da bude najmanje dva sata.
  Bris nosa treba uzeti 12 sati nakon primene antiseptika ili ispiranja nosa.
  Bris oka se uzima ujutru pre umivanja i pre primene bilo kakvih krema ili kapi za o?i (mora pro?i najmanje 12h od poslednje primene).
  Ukoliko se uzima bris kože, mesto uzorkovanja (npr. rana) bi trebalo da se o?isti antiseptikom, ali ne neposredno pre uzimanja brisa. Neophodno je da pro?e najmanje 12 sati od tretiranja mesta uzorkovanja (kreme, dezinficijensi, sapun).
  Uzimanje brisa uvek treba uraditi pre primene antibiotika, a ukoliko se vrši provera antibiotske efikasnosti potrebno je da pro?e najmanje tri dana od uzimanja poslednje doze antibiotika da bi se uzeo uzorak.
 • Ispljuvak (sputum) je potrebno uzeti ujutru pre jela. Pacijent treba da se dobro nakašlje i iskašlje sekret iz plu?a u sterilnu posudu.

Preporu?ujemo da pre dolaska kontaktirate laboratoriju kako biste dobili odgovaraju?a uputstva za pripremu i tako osigurali da rezultati laboratorijskih analiza budu odraz realnog stanja Vašeg organizma.