Blog

Blog

Borrelia burdgorferi – PCR analiza iz krpelja

Kako se sa dolaskom lepog vremena ?eš?e boravi u prirodi, pove?ava se i rizik od uboda krpelja. Ukoliko je krpelj zaražen bakterijom Borrelia burgdorferi postoji opasnost da do?e do infekcije i obolevanja od Lajmske bolesti. Radi se o sistemskoj bolesti koja naj?eš?e zahvata kožu, zglobove, nervni sistem, srce, a može ugroziti i druge organe. Prvi […]

SARS-CoV-2 serološki testovi

U DNK LAB laboratoriji je mogu?e uraditi serološke testove na antitela SARS-CoV-2: SARS-CoV-2 IgG antitela na Spike (’spajk’) protein Ovom analizom utvr?uje se da li je vakcinacija uspešno indukovala stvaranje zaštitnih antitela, kao i da li osoba koja je ranije bila u kontaktu sa koronavirusom tj. preležala infekciju ima zaštitna antitela. SARS-CoV-2 IgM antitela Prisustvo […]

BRCA test – genetičko testiranje naslednih karcinoma dojke i jajnika

Karcinom dojke je naju?estaliji tip karcinoma kod žena – podaci pokazuju da ?ak svaka osma žena oboli od ove vrste raka u nekom periodu života. U ve?ini slu?ajeva karcinom dojke nije nasledan. Me?utim, u nekim porodicama postoji geneti?ka predispozicija za obolevanje, pa ova bolest poga?a ve?i broj ?lanova porodice i uglavnom se  javlja u mla?oj […]

TORCH analiza

TORCH je laboratorijska analiza krvi kojom se detektuju IgG i IgM antitela nastala kao odgovor imunskog sistema na odre?ene infekcije. Uzro?nici ovih infekcija obi?no dovode do lakših oboljenja a nekada pro?u i bez simptoma, me?utim, ako se tokom trudno?e sa inficirane trudnice prenesu na plod mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija trudno?e i kongenitalnih anomalija.   […]